Final Exam Bell Schedule-2018

Wednesday, May 23, 2018 (Regular School Day): 
 • Per 1 Final (GR 12)
 • Per 2 Final (GR 12)
 
Thursday, May 24, 2018 (Regular School Day): 
 • Per 5 Final (GR 12)
 • Per 6 Final (GR 12)
Friday, May 25, 2018 (Minimum Day): 
 • Per 3 Final (GR 9-12) 8:30 a.m.-10:30 a.m. 
 • Per 4 Final (GR 9-12) 10:40 p.m.-12:40 p.m.
Monday, May 28, 2018: Memorial Day, No School. 
 
Tuesday, May 29, 2018 (Minimum Day): 
 • Per 7 Final (GR 9-12) 8:30 a.m.- 10:30 a.m. 
 • Per 8 Final (GR 9-12) 10:40 a.m.-12:40 a.m. 
Wednesday, May 30, 2018 (Minimum Day): 
 • Per 1 Final (GR 9-11) 8:30 a.m.-10:30 a.m. 
 • Per 2 Final (GR 9-11) 10:40 a.m.-12:40 a.m.
Thursday, May 31, 2018 (Minimum Day): 
 • Per 5 Final (GR 9-11)  8:30 a.m. -10:30 a.m. 
 • Per 6 Final (GR 9-11) 10:40 a.m.- 12:40 a.m. 
Graduation @ 6:30 p.m.