Thanksgiving Break: Wednesday, Nov. 21st- Friday, Nov. 23rd.