Final Exam Bell Schedule

Tuesday, December 11- Minimum Day Schedule
  • Period 1 Final 8:30 am-10:30 am
  • Period 2 Final 10:40 am-12:40 pm 
Wednesday, December 12- Minimum Day Schedule
  • Period 3 Final  8:30 am-10:30 am 
  • Period 4 Final 10:40 am- 12:40 pm 
Thursday, December 13- Minimum Day Schedule 
  • Period 5 Final 8:30 am -10:30 am
  • Period 6 Final 10:40 am -12: 40 pm 
Friday, December 14- Minimum Day 
  • Period 7 Final 8:30 am -10:30 am 
  • Period 8 Final 10:40 am -12:40 am